"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่36

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพจณิชา นาคะผิว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่36

จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2567

(สอบออนไลน์)