"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพโครงการ ”วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย“ ปีที่2

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพโครงการ ”วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย“ ปีที่2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จัดโดย การบินไทย  ระดับประเทศ