"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนาธิป  จันทิมา  รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป  จันทิมา  ม.4/5  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2567  ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ระดับเขต)