"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวโกลัญญา มุสิกะเนตร  รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์  จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวโกลัญญา มุสิกะเนตร  ม.4/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2567  ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ   จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  (ระดับเขต)