"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  รับรางวัล Silver Award  จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKISO

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  ม.4/1   ที่ได้รับรางวัล Silver Award  จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKISO (Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2024)  วิชาที่สอบ ได้แก่วิชา เคมี ชีวะ ฟิสิกส์   ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567   แข่งขัน ณ อาคารศิริพาณิชย์เชียงใหม่  จัดโดย Olympiad Champion  Education center (OCEC)  ประเทศฮ่องกง  (ระดับประเทศ)