"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  รับรางวัล Merit Award  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)  ครั้งที่ 12  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ  ม.4/1   ที่ได้รับรางวัล Merit Award  (ชมเชย)  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)  ครั้งที่ 12  ได้รับรางวัลเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จัดโดย สมาชิกสหภาพ IMC  ประเทศไทย  (ระดับประเทศ)