"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST

แข่งขัน Online จัดโดย Center 1 Education

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567