"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ‘เมืองที่รักของฉัน’ กรุงเทพเมืองในฝันในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เมืองยั่งยืน Young City Creators

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1

จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ‘เมืองที่รักของฉัน’ กรุงเทพเมืองในฝันในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เมืองยั่งยืน Young City Creators

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

ระดับจังหวัด