"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธรรมคุณ วิริยชาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดวความยินดีกับ เด็กชายธรรมคุณ วิริยชาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)  จัดโดย จัดโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับศูนย์สอบนอร์มิงตัน(Normington Examinations Centre, University of Cambridge ESOL) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567