"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกาณฑ์   เลาหพูนรังษี  รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20th 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายกาณฑ์   เลาหพูนรังษี  ม.6/6  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จาการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20th  The 20th Thailand Chemistry Olympiad  (TChO20)  ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดดย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ระดับประเทศ)