"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์) National Online Genius Test

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธเนศ หาญพิทักษ์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/2
ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 19 คะแนน 172 จากคะแนนเต็ม 180
    จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์) National Online Genius Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เมื่อวันที่ 9-23 พ.ค.2567