"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 ที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “เยาวชนตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ รวมถึง ปฏิบัติตามคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567