"The ultimate aim of education is the development of character"

นายสิรวิชญ์  ตั้งตรงทรัพย์   รางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  ยสิรวิชญ์  ตั้งตรงทรัพย์   ม.6/7   ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20  The 20th Thailand Olympiad in Informatics   ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม  2567   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์  (ระดับประเทศ)