"The ultimate aim of education is the development of character"

Toptest Online TTC ปี 2566 เทอม 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนัฐพัชร์ สิฏฐกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.5/3
ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญทองและประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ
    จากรายการ Toptest Online TTC ปี 2566 เทอม 2 ระดับการแข่งขัน ระดับประเทศ จัดการแข่งขันโดย Toptestcenter การแข่งขันออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567