"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปฏิพล วิทามงคล รางวัล Merit Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 12 โดยสมาชิกสหภาพ IMC ประเทศไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายปฏิพล วิทามงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 12 จัดโดยสมาชิกสหภาพ IMC ประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567