"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LMPC

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รางวัลที่ได้รับ
CHAMPION WINNER AWARD THOPHY
คะแนนสูงสุดระดับประเทศและรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 9th MATH – ENG Contest (MEC)

ในรายการการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LMPC

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดโดย มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และแพทย์หญิงเพ็ญนภา ร่วมกับ LEARN & PLAY MATHGROUP