"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสหรัฐ ธีระกล ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 6/4

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ