"The ultimate aim of education is the development of character"

Cambridge English Examination Preliminary English test ระดับ B2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัชชา รัตนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล Preliminary English test ระดับ B2
ในรายการ วัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination

จัดโดยโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย รวมกับศูนย์สอบนอร์มิงตัน

(Normington Examinations Centre, University of Cambridge ESOL)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567