"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิชญาพรรณ บุญยะเสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ได้รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36
ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด