"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรดา อ่อนพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 5/4

ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ