"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

1. เด็กชายธาม  นพเกตุ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
2. เด็กชายนนทภัสร์  แก้วประดับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
3. เด็กชายรัก  ธนิตพงศ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
4. เด็กชายธเนศ  หาญพิทักษ์กุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
5. เด็กชายชัชชนัน  เศวตวรรณโชติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
6. เด็กชายปิติภัทร  วิทยเดชานนท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
7. เด็กหญิงทอฝัน  วงค์โควรรณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
8. เด็กชายนัฐพัชร์  สิฏฐกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
9. เด็กชายพลิน  ศรียะวงษ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
10. เด็กชายดาวิด  อริยะวุฒิกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
11. เด็กชายณัฐพัชร์  มาลา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
12. เด็กหญิงพิมพ์ภาณี  ดวงจันทร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
13. เด็กหญิงพิมพ์อร  ศักดิ์ธนานนท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
14. เด็กชายธนภณ  แสนใจบาล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10
15. เด็กชายจอมทัพ  ดุรงคเดช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
16. เด็กชายกฤติเดช  ปัญญาบุญญฤทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
17. เด็กหญิงพิมพิชชา  ตั้งหทัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
18. เด็กชายปฏิญญ์  วุฒิสุภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
19. เด็กชายณภ  อินทรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
20. เด็กหญิงนัชชา  รัตนพิเศษ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
21. เด็กหญิงวรรณ์ลดา  พานเงิน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
22. เด็กชายรัชพล  ชัยสวัสดิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
23. เด็กหญิงชัญญา  อาศนะเสน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
24. เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  ฮ้อแสงชัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4