"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

1.เด็กชายนภธร รัชฎาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กชายสุทธิชารัตน์ หน้างามภูริวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
3. เด็กชายกฤษฏิณัชช์ โพธิไพรัตนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
4. เด็กชายจอมทัพ  ดุรงคเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
5. เด็กชายปัญญวัฒน์  ภักดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
6. เด็กชายบุรินทร์  รำพึงกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
7. เด็กหญิงศิริวรางค์  พันธุ์ณรงค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
8. เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรหมเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
9. เด็กชายชัชชนัน  เศวตวรรณโชติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
10. เด็กชายภูปราน  วัชรขจรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
11. เด็กชายณธีวิชญ์  มนัสจิระวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5