"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/3

ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับ  รางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรางวัลระดับเขตการศึกษา

วันที่จัดการแข่งขัน  17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567  ณ เรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่