"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูวเดช  พิมพิลา  รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายภูวเดช   พิมพิลา  ม.4/1   ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2567   จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  (ระดับเขต)