"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชัยธนกรณ์ โหล่คำ  รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชัยธนกรณ์ โหล่คำ  ม.4/1  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2567   จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  (ระดับเขต)