"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5/5
ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
จัดโดย สำนักงานสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย