"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป.5/4

ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จัดวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่