"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพลิน ศรียะวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป.5/3

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)
วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย