"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์ รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  โครงการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Ideation Contest 2024 (TSIC2024)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์ ม.6/5   ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโครงการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Ideation Contest 2024 (TSIC2024) ประกาศผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567    จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (ระดับประเทศ)