"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณคุณ กองอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ