"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสิตางศุ์ บุญยืน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

จัดโดย
บริษัท เสริมปัญญา จำกัด