"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงนัทธมน ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัล ​​

ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ในการสอบวัดทักษะ วิชาการระดับชาติ (สวช) ปี 2566
รอบสุดยอดอัจริยภาพระดับประเทศ

จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย