"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ National Test Online Program

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายนันทพัทธ์ ศิวัชพันธุ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ในการแข่งขัน
โครงการการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ
National Test Online Program