"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ขอแสดงความชื่นชมยินดี
เด็กชายกันตวิชญ์ ใจคำ ป.6/3

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โดยบริษัท ยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่