"The ultimate aim of education is the development of character"

การทดสอบออนไลน์ สุดยอดนักคณิตศาสตร์ Thailand Academic Contest TAC

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพชรนนท์ ศรีศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลระดับประเทศครั้งที่3 ประจำปี 2566
จากการทดสอบออนไลน์ สุดยอดนักคณิตศาสตร์
Thailand Academic Contest TAC
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
จัดโดย Thailand Academic Contest TAC