"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ชอแสดงความยินดีกับ เด็กชายบุณยกร ฐานดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ