"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัก ธนิตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ