"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประถมศึกษา รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปิติภัทร วิทยเดชานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการสอบแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประถมศึกษา รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ