"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนว CEFR (Common European frame work of reference for languages)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง พิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษา ป.5/5
ที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนน 90.63 คะแนน อยู่ในระดับ A2 ระดับประเทศ
จากการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนว CEFR (Common European frame work of reference for languages)

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

การแข่งขันออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567