"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชา Advanced English ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง พิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นป. 5/5

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
สอบได้อันดับที่ 28 ในจำนวนผู้เข้าสอบ 2,207 คน รางวัลระดับประเทศ

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชา Advanced English ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567