"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ