"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศนียบัตรเหรียญทองทอง วิชา วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กชายณัฎฐวี ฟองลม นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับ ประกาศนียบัตรเหรียญทองทอง วิชา วิทยาศาสตร์

ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

จัดโดย สำนักโครงการสอบทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2567