"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ภัทรตะวัน ญามณ

ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
จัดโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ