"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเจ้าพระยา อารีศรีสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

จัดโดย : โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ online
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567