"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567 ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ ระดับชั้นประถมศึกษา 5/4
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
จากรายการการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567
ระดับ ภูมิภาค
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 17 มีนาคม 2567  ณ.โรงเรียนพุทธิโสภณ