"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online Advance

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา วิทยาศาสตร์
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชา ภาษาอังกฤษ
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online Advance English ครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโดย : บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
(การแข่งขันออนไลน์)