"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูปราน วัชรขจรกุล ระดับชั้นประถมศึกษา 5/4
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
จากรายการการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567
ระดับ ภูมิภาค
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วันที่ : 17 มีนาคม 2567 ณ.โรงเรียนพุทธิโสภณ