"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL Contest English Olympiad 2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรเมศวร์ ศรีศิริ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 6/4

ที่ได้รับรางวัล Achieved an overall score 82.5%

การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL Contest English Olympiad 2024: Stage 1
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)