"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธนิษฐา ไชยบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/14 ได้รับรางวัลกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการ”สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิษฐา ไชยบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/14 ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการ”สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย” จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567 ระดับประเทศ