"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเยาวชนต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลัลล์ลลิล สุขจริง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ จากการการแข่งขันทำคลิปสั้น เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก World Oral Health Day

จัดโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567